ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RELEASE YOUR MEMORIES

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47) με ΑΦΜ 094510085 διοργανώνει την προωθητική ενέργεια RELEASE YOUR MEMORIES (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») η οποία προωθείται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού RISE TV, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στις Δωροθέτριες εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

 3. Για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει από 2/4/2019 έως και 25/4/2019 (15:50) να κάνουν follow το προφίλ του RISE TV στο Instagram (https://www.instagram.com/risegr/) και να ανεβάσουν instagram story στο profile τους, κάνοντας tag το RISE TV και το RELEASE ATHENS (https://www.instagram.com/release_athens/) ώστε να διεκδικήσουν τα εισιτήρια. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αλλά σε περίπτωση που ο συμμετέχων αναδειχθεί νικητής, οι λοιπές συμμετοχές του δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 4. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 25/4/2019 στις 16:00. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία – studio του RISE TV, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 στο Ηράκλειο Αττικής στο 2ο όροφο παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ζωντανά. Όλοι οι νικητές θα αναδειχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Συνολικά θα αναδειχθούν εννέα (9) νικητές. Οι νικητές κερδίζουν από 1 διπλή πρόσκληση για 1 από τις 9 ημέρες του φεστιβάλ RELEASE ATHENS.

 5. Μετά την ανάδειξη των νικητών η Διοργανώτρια, η οποία θα γίνει μέσω του instagram λογαριασμού του RISE TV αυτοί να ανακοινωθούν και σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που θα πρέπει να δηλώσουν κατά την επικοινωνία μας.

 6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (ήτοι δεν είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος άνω των 18 ετών) τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

 7. Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες ούτε τροποποιούνται οι ημεροχρονολογίες ή οι ώρες πραγματοποίησης της περιήγησης ή οι άλλες παροχές των λοιπών επάθλων.

 8. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και η αποστολή προωθητικού υλικού στους νικητές. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν από τούδε και άνευ ετέρου τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων από το RISE TV στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους χωρίς οποιαδήποτε δική τους χρέωση. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης ή διόρθωσης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν και υποβολής αίτησης μη συνέχισης αποστολής ενημερωτικών ή και προωθητικών μηνυμάτων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό μόνο για την περιφέρεια της Ελλάδας και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email: [email protected] Η Διοργανώτρια έχει λάβει κάθε απαιτούμενο οργανωτικό, διοικητικό και τεχνικό μέτρο για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων και τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 9. 10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες του παρόντος Διαγωνισμού για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ως εξής: Βάσει του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR), που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, τα βασικά δικαιώματα των πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα είναι: α) Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 12επ): όπως υποδεικνύει και ο τίτλος του άρθρου, ο Κανονισμός επιτάσσει διαφανή ενημέρωση. β) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15): το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών όπως αυτές σκιαγραφούνται από το άρθρο 15. γ) Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. δ) Δικαίωμα Διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη (άρθρο 17 – Right to be forgotten): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν το υποκείμενο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή για να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή αν έχουν συλλεχθεί όταν το υποκείμενο ήταν παιδί. ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν α) η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή β) είναι παράνομη ή γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι όλων των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. ζ) Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων (άρθρο 20): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. στ) Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21): Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (επεξεργασία από δημόσιες αρχές ή από ιδιώτες), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. ι) Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22): Το δικαίωμα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη παρέμβαση καταπολεμά το έλλειμμα εμπιστοσύνης της εκάστοτε αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

 10. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της με ανακοίνωση της σχετικής αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας της, αναθεώρηση των παρόντων όρων και ενημέρωση του κοινού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 11. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

 12. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.rise.gr/ καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της RISE TV σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε ακόμη και κατά την διάρκεια της εκπομπής κατά την οποία θα αναδειχθούν.

 13. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, το RISE TV και οι συνεργάτες της επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς προς την διοργανώτρια για την περαιτέρω αναπαραγωγή, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού υλικού που θα προκύψει από την βιντεοσκόπηση εκδήλωσης παράδοσης επάθλων που ενδεχομένως να βιντεοσκοπηθεί. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στην παρούσα, συναινούν στην εμπορική χρήση των φωτογραφιών τους και της εικόνας/φωνής τους κατά την διάρκεια της βιντεοσκόπησης που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της περιήγησης από την Διοργανώτρια ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο η διοργανώτρια θα παραχωρήσει με ή άνευ ανταλλάγματος το σχετικό δικαίωμα, στην αναπαραγωγή αυτών και σε κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση του τελικού υλικού που θα προκύψει τόσο από την Διοργανώτρια όσο και από τους Δωροθέτες και ρητά δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι δεν διατηρούν καμία οικονομική αξίωση για την εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, εμπορική εκμετάλλευση, μεταβίβαση, εκχώρηση, προσαρμογή, από την Διοργανώτρια του τελικού οπτικοακουστικού έργου στο οποίο θα συμμετέχουν ως νικητές. Οι συμμετέχοντες/νικητές συμφωνούν ότι η συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους, η βιντεοσκόπηση της εικόνας και της φωνής τους και η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.

 14. Η ευθύνη του RISE TV περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση έκαστου προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

 15. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώσουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

 16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

 17. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο email [email protected] ή στην υποσελίδα του σταθμού στο FB ή στο 210-6871000.

 18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 19. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site http://www.rise.gr/ καθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση σύμφωνα με τα ανωτέρω αρκεί να γνωστοποιήσει την σχετική ανακοίνωση στο Κοινό και τους συμμετέχοντες.